Φορολογία Εισοδήματος

*-*

Κοινοποιήση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α'/31.12.2011).

ΠΟΛ 1006/2.1.2012


*-*

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

ΠΟΛ 1014/9.1.2012


*-*

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2012.

ΠΟΛ 1017/13.1.2012


*-*

Υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ 1018/13.1.2012


*-*

Συμπλήρωση της αριθμ.1093729/703/Τ.&Ε.Φ./24-10-2006 (ΠΟΛ.1125)απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων και στη συνέχεια απόδοση του φόρου αυτού,κατά περίπτωση,με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010,2011 και εφεξής.

ΠΟΛ 1012/9.1.2012


*-*

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων νοσοκομείων του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2984 Β’)

ΠΟΛ 1023/25.1.2012


*-*

Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων.

ΠΟΛ 1026/26.1.2012


*-*

. Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων φαρμακείων.

ΠΟΛ 1032/31.1.2012


*-*

. Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του αρ. 29 του Ν. 3943/2011.

ΠΟΛ 1030 ΦΕΚ 108 Β/2.2.2012


*-*

Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014.

ΠΟΛ 1050/24.2.2012


*-*

Διαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους.

ΠΟΛ 1034/3.2.2012


*-*

Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της.

ΠΟΛ 1054/28.2.2012


*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, καθώς και της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012.

ΠΟΛ 1055/29.2.2012


*-*

Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το ΤΕΕ αντίστοιχα μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ για την χρήση 2011.

ΠΟΛ 1043 ΦΕΚ 412 Β’/22.2.2012


*-*

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ 1048/24.2.2012


*-*

Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που το κεντρικό τους κατάστημα, επλήγη από τα επεισόδια, παράνομες ενέργειες ή εμπρησμό της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα.

ΠΟΛ 1059/24.2.2012


*-*

Τα επιδόματα μητρότητας(κυοφορίας και λοχείας) καθώς και το βοήθημα τοκετού που παρέχονται από το ΙΚΑ στις ασφαλισμένες του, δυνάμει των άρθρων 39 και 31 παρ.7 του Α.Ν.1846/1951,δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και συνεπώς είναι αφορολόγητα.

ΠΟΛ 1065/12.3.2012


*-*

Κοινοποίηση της 408/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ

ΠΟΛ 1068/14.3.2012


*-*

Κοινοποίηση της 486/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ

ΠΟΛ 1069/20.3.2012


*-*

Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

ΠΟΛ 1078/28.3.2012


*-*

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.

ΠΟΛ 1071/20.3.2012


*-*

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο.

ΠΟΛ 1072/20.3.2012


*-*

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.

ΠΟΛ 1074/23.3.2012


*-*

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικοί πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

ΠΟΛ 1079/26.3.2012


*-*

Καθορισμός των προυποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των κινήτρων, τις συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1 και 3 του άρθρου 62 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ Α'143)

ΠΟΛ 1092/29.3.2012


*-*

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.4072/11.4.2012(ΦΕΚ 86 Α')με τίτλο "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις"

ΠΟΛ 1099/12.4.2012


*-*

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011).

ΠΟΛ 1082 ΦΕΚ Β’1105/10.4.2012


*-*

Σχέδιο αντίκρουσης προσφυγών σχετικά με την επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010.

Δ12Β 105666/3.4.2012


*-*

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΧ αυτοκινήτων και κατοικιών(περίπτωση στ'της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994).Προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ 1089/29.3.2012


*-*

Προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ 1040/13.2.2012


*-*

Υποχρεώσεις υπηρεσιών νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ.2 και 8 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ.2 και 5 του άρθρου 17 του Ν.3842/2010(ΦΕΚ 58Α)την παρ.9 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ 66Α) και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011

ΠΟΛ 1077/26.3.2012


*-*

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012: α.Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε.,Ε.Ε. κλπ (Ε5) και β.Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).

ΠΟΛ 1101/24.4.2012


*-*

α)Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγελματα.β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

ΠΟΛ 1083/30.3.2012


*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

ΠΟΛ 1107/26.4.2012


*-*

Οργάνωση υπηρεσιών-οδηγίες για την παραλαβή,κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για την εκκαθάριση,των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012.

ΠΟΛ 1106/24.4.2012


*-*

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού.

ΠΟΛ 1112/3.5.2012


*-*

Απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα με γραμμάτια συμψηφισμού καθώς και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισμένα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με δηλώσεις, από τους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηματικού, στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους.

ΠΟΛ 1100/23.4.2012


*-*

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2012 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ 1102 ΦΕΚ Β’1454/2.5.2012


*-*

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

ΠΟΛ 1109/30.4.2012


*-*

Έκπτωση του διπλάσιου του καταβαλλόμενου μισθώματος από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α’ 249).

ΠΟΛ 1096/3.4.2012


*-*

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 2012.

ΠΟΛ 1116/3.5.2012


*-*

Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994).

ΠΟΛ 1118/4.5.2012


*-*

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,οικονομικού έτους 2012,των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή,καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

ΠΟΛ 1121/15.5.2012


*-*

Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικον.έτους 2012.

ΠΟΛ 1125/21.5.2012


*-*

Οδηγίες για τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4013/2011, σχετικά με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

ΠΟΛ 1126/17.5.2012


*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

ΠΟΛ 1124/18.5.2012


*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.

ΠΟΛ 1128/24.5.2012


*-*

Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2011.

ΠΟΛ 1137/31.5.2012


*-*

Διευκρινήσεις ως προς την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

ΠΟΛ 1131/30.5.2012


*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2012.

ΠΟΛ 1139/1.6.2012


*-*

Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1,3,4 και 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α).

ΠΟΛ 1141/5.6.2012


*-*

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

ΠΟΛ 1142/31.5.2012


*-*

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής δραστηριότητας επιτηδευματιών.

ΠΟΛ 1149/13.6.2012


*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.

ΠΟΛ 1132/31.5.2012


*-*

Υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ορισμένων υπόχρεων Ν.Π.Δ.Δ.-Ασφαλιστικών Ταμείων με τα συνυποβαλλόμενα μεγάλου όγκου αρχεία τους στην Δ.Ο.Υ. και παράταση της προθεσμίας υποβολής τους.

ΠΟΛ 1134/30.5.2012


*-*

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, τελών χαρτοσήμου, κλπ. από τον καταργηθέντα Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.

1084664/30.5.2012


*-*

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012 και επόμενων ετών.Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012.

ΠΟΛ 1148/11.6.2012


*-*

Καθορισμός των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.

ΠΟΛ 1145 /31.5.2012


*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2012.

ΠΟΛ 1154/2.7.2012


*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2012.

ΠΟΛ 1157/12.7.2012


*-*

Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2012,των ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας ,του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

ΠΟΛ 1160/16.7.2012


*-*

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012.

ΠΟΛ 1161/16.7.2012


*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2012.

ΠΟΛ 1169/8.8.2012


*-*

Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν.4072/2012.

ΠΟΛ 1180/10.9.2012


*-*

Κοινοποίηση της 140/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ 1184/17.9.2012


*-*

Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ 1178 ΦΕΚ 2491 Β/12.9.2012


*-*

Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα,εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών,των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολέις τους,των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενούς τους,που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε. αντίστοιχα μέσω διαδικτύου για την χρήση 2011.

ΠΟΛ 1186/21.9.2012


*-*

Αμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε.για δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 που ήδη έχουν υποβληθεί.

Δ12 1133259/24.9.2012


*-*

Κοινοποίηση της 363/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ 1191/28.9.2012


*-*

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών,καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis .

ΠΟΛ 1192/1.10.2012


*-*

Κοινοποίηση της 278/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ

ΠΟΛ 1193/3.10.2012


*-*

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ καθώς και για εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ από τον ΕΟΠΥΥ.

Δ12Α 1138248/17.10.2012


*-*

Σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους και Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ)

 

ΠΟΛ 1198/22.10.2012

 


*-*

Υποχρεώσεις υπηρεσιών,νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ.2 και 8 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994,όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ.2 και 5 του άρθρου 17 του Ν.3842/2010(ΦΕΚ 58Α'),την παρ.9 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ 66Α') και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011(ΦΕΚ 152 Α’)

 

ΠΟΛ 1195/12.10.2012

 


*-*

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

Δ33 5042999/16.11.2012

 


*-*

Κοινοποίηση της 150/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

 

ΠΟΛ 1218/18.12.2012

 

 


*-*

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς,ημερομίσθια,συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων που ψηφίστηκε επί της αρχής στη Βουλή.

 

ΠΟΛ 1224/21.12.2012

 

 


*-*

Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2012 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.

 

ΠΟΛ 1226/24.12.2012

 

 


*-*

Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012 και ΠΟΛ 1077/2012 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΠΟΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ/18.12.2012

 

 


*-*

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1161/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012.

 

ΠΟΛ 1216/17.12.2012

 

 


*-*

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1145/31.05.2012 (ΦΕΚ Β΄1839/11.06.2012) σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.

 

ΠΟΛ 1217/17.12.2012

 

 


*-*

Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 

ΠΟΛ 1228/27.12.2012

 

 


*-*

Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός.

 

ΠΟΛ 1006/9.1.2013

 

 


*-*

Κοινοποίηση της 166/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

 

ΠΟΛ 1008/15.1.2013

 

 


*-*

Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.

 ΠΟΛ 1223/21.12.2012


*-*

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς,ημερομίσθια,συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 που ψηφίστηκε στη Βουλή.

 

ΠΟΛ 1010/25.1.2013

 

 

 

 


*-*

Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012 Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ 1077/2012 Α.Υ.Ο. αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στη Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΠΟΛ 1011/21.1.2013

 

 


*-*

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής,επιτοκίου και ράντας για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2013.

 

ΠΟΛ 1013/29.1.2013

 

 


*-*

Κοινοποίηση διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α'17) σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία περί άρσης απορρήτου.

 

ΠΟΛ 1016/1.2.2013

 


*-*

Φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής ακινήτου, στο οποίο έχουν γίνει βελτιώσεις και προσθήκες από τον μισθωτή κατα την πρόωρη λύση της μίσθωσης.

 

ΠΟΛ 1017/1.2.2013

 


Διευκρινίσεις απί των βεβαιώσεων δαπανών που εκδίδονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους οι οποιοί έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'οίκον".

 

ΠΟΛ 1019/4.2.2013

 

 


*-*

Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ17Α'/23.1.2013).

 

ΠΟΛ 1023/11.2.2013

 

 


*-*

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.2065/1992.

 

ΠΟΛ 1012/25.1.2013

 

 


*-*

Ειδική Φορολόγηση των αμοιβών του Ιπτάμενου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας που υπηρετεί σε αλλοδαπή αεροπορική εταιρεία με εγκατάσταση στην Ελλάδα,πριν από την κατάργησή της με τον ν.3842/2010.

 

ΠΟΛ 1026/13.2.2013

 

 


*-*

Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου που εισφέρεται η χρήση του σε ΟΕ από τον εταίρο-κύριο του ακινήτου ως αντάλλαγμα της συμμετοχής του σ'αυτήν.

 

ΠΟΛ 1024/13.2.2013

 

 


*-*

Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται στο συμβολαιογράφο κατά τη σύνταξη τροποποιητικού συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας για τη σύσταση αποκλειστικης χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

 

ΠΟΛ 1025/13.2.2013

 

 


*-*

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.2065/1992

 

ΠΟΛ 1014/29.1.2013

 

 


*-*

Το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών του ν.4014/2011 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

 

ΠΟΛ 1034/22.2.2013

 

 


*-*

Εφαρμογή των διατάξεων της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ

 

ΠΟΛ 1027/15.2.2013

 

 


*-*

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

 

ΠΟΛ 1039/22.2.2013

 

 


*-*

«Τύπος και περιεχόμενο της κατά το άρθρο 26 του Ν.27/1975 (Α΄77) ‘Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’, δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, συνυποβαλλόμενα με αυτή  δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α΄17)».

 

ΠΟΛ 1041/26.2.2013

 

 

 


*-*

Σε βάρος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που λύονται και δεν έχουν προβεί σε αύξηση του κεφαλαίου τους κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998,δεν επιβάλλεται το προβλεπόμενο από το ν.2579/1998 πρόστιμο μετά την έναρξη ισχύος του ν.3661/2008.

 

 

ΠΟΛ 1046/7.3.2013

 

 

 


*-*

Αποδοχή της με αρ.532/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. σε περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία.

 

ΠΟΛ 1047/11.3.2013

 

 

 

 


 

*-*

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε.

 

ΠΟΛ 1044/4.3.2013

 

 


 

*-*

«Τροποποιήσεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και των δηλώσεων φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία έτους 2013»

 

ΠΟΛ 1050/14.3.2013

 

 


 

*-*

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή − Παράταση προθεσμίας υποβολής της.

 

ΠΟΛ 1045/6.3.2013

 

 


 

*-*

Οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1.1.2007 και μετά,οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ),εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος,ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα.

ΠΟΛ 1051/20.3.2013


 

 

*-*

Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά.

 

ΠΟΛ 1052/20.3.2013

 

 


 

*-*

Αναστολή υποβολής των οριστικων δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα,εισοδημάτων απο εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών,των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους

 

ΠΟΛ 1053/21.3.2013

 

 

 


*-*

Υποχρέωση υποβολής των εργολαβικών συμβολαίων, που συνάπτονται μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του, στην ΔΟΥ του δικηγόρου.

 

ΠΟΛ 1056/26.3.2013

 

 

 

 

 


*-*

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2013 - Παράταση προθεσμίας υποβολής της.

 

ΠΟΛ 1064/29.3.2013

 

 

 

 


*-*

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1216/17.12.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄3452/27.12.2012),για το οικονομικό έτος 2012.

 

 

ΠΟΛ 1062/28.3.2013

 

 

 


*-*

 

Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.-Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων.

 

ΠΟΛ 1063/29.3.2013

 

 

 

 


*-*

 

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4038/2012"Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του ν.4070/2012"Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών,μεταφορών,δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ 82Α’/10.04.2012)

 

ΠΟΛ 1065/28.3.2013

 

 

 


*-*

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).

 

ΠΟΛ 1060/26.3.2013